Genel Bilgiler

Proje ve Yapım Yönetimi

“Proje ve Yapım Yönetimi” ya da diğer yaygın adıyla “İnşaat Projeleri Yönetimi” tüm dünyada Mimarlık-Mühendislik-İnşaat sektöründe etkin bir şekilde uygulanmakta olan bir uzmanlık ve bağımsız bir meslek alanıdır. Proje ve Yapım Yönetimi,  aynı zamanda uzun bir dizi bilimsel çalışma ve tartışmaya dayanan yerleşik bir akademik araştırma alanı olup; alanda global ölçekte çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1975’ten beri varlığını sürdüren Proje ve Yapım Yönetimi lisansüstü programı, proje ve yapım yönetimi bilgi alanlarının yer aldığı lisans ve lisansüstü programında eğitim veren, alanında uzmanlaşmış program akademik kurulu tarafından yüksek lisans ve doktora düzeylerindeki güncel derslerle yürütülmektedir.

Program, Mimarlık-Mühendislik-İnşaat sektöründe proje ve yapım yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarını hedeflemektedir. Program kapsamında gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki akademik ve sektör temsilcileri ile güçlü ilişkiler ve işbirlikleri kurulmaktadır.

İTÜ Proje ve Yapım Yönetimi programı, dinamik ve sürekli gelişim gösteren Mimarlık-Mühendislik-İnşaat sektörünün projelerine liderlik etmek için, projenin yaşam döngüsü boyunca birlikte çalıştığı çok organizasyonlu ekipleri yönetecek teknik becerilere ve vizyona sahip, projeye bütünsel yaklaşabilen, sektörün dinamik süreçlerini takip edebilen ve çeşitli proje yönetimi araç ve tekniklerini kullanabilecek yöneticiler yetiştirmektedir.

 

Başvuru ve Kabul Koşulları

Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuru ve kabule ilişkin tarihler için  İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adresini takip ediniz.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü lisansüstü başvuruları ile ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmakta ve başvurularla ilgili tüm duyurular http://www.sis.itu.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvurmak için, İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve  Senato Esaslarına ek olarak, gerekli olan koşullar:

 

Yüksek Lisans:

 • Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği lisans derecesi
 • Lisans not ortalaması: minimum 3,00/4,00 veya 76,66/100
 • ALES (Sayısal): minimum 85/100
 • GRE (yeni): minimum 158, GRE (eski): minimum 740
 • GMAT: minimum 630
 • Özgeçmiş
 • Öğrencilik dönemi ve varsa proje yönetimi konu alanına ilişkin mesleki uygulama çalışmalarını içeren portfolyo
 • Programa başvurma gerekçelerini açıklayan niyet mektubu
 • En az iki adet referans mektubu

 

Doktora:

 • Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği lisans derecesi
 • Lisans not ortalaması: minimum 3,00/4,00 veya 76,66/100
 • Yüksek lisans not ortalaması: minimum 3,00/4,00 veya 76,66/100
 • Lisanstan doktoraya başvurmak için isans not ortalaması: minimum 3,50/4,00 veya 88,33/100
 • ALES (Sayısal): minimum 85/100
 • GRE (yeni): minimum 158, GRE (eski): minimum 740
 • GMAT: minimum 630
 • Doktora tez danışmanlığını üstlenecek olan PYY Program Akademik Kurulu'ndan bir öğretim üyesinden alınmış imzalı bir "Danışmanlık Kabul Yazısı"
 • Özgeçmiş
 • Öğrencilik dönemi ve varsa proje yönetimi konu alanına ilişkin mesleki uygulama çalışmalarını içeren portfolyo
 • Programa başvurma gerekçelerini açıklayan niyet mektubu
 • En az iki adet referans mektubu

 

***ÖNEMLİ: Adayın doktora tez danışmanlığını üstlenecek olan PYY Program Akademik Kurulu'ndan bir öğretim üyesinden alınmış imzalı bir "Danışmanlık Kabul Yazısı"nı temin etmemiş olan öğrenciler programa kabul edilememektedir.

 

Araştırma Alanları

Proje ve Yapım Yönetimi lisansüstü programlarında gerçekleştirilen çalışmaların odak araştırma alanı yapım projeleri yönetimidir. Alanın zorlu ve güncel konularını yakından çalışarak global inşaat endüstrisine katkıda sağlamayı hedef alan araştırmalar; programın deneyimli kadrosunun sektörle işbirliği içerisinde olduğu bir yaklaşımla, teori ve pratik ilişkisinin kuvvetli kurgulandığı çok çeşitli alanlarda sürdürülmektedir:

 • Yapım Projeleri Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Süre Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi / Sözleşme İdaresi
 • Risk Yönetimi
 • Yapım Firmaları Yönetimi
 • Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi
 • Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Yapım Yönetiminde Karar Verme
 • Yapım Yönetiminde Enformasyon Teknolojileri
 • Yapı Enformasyon Modellemesi (BIM)
 • Yapım Projelerinde İhale ve Sözleşmeler
 • Yapım Projelerinde Anlaşmazlıklar ve Anlaşmazlık Çözüm Yöntemleri
 • Yapım Ekonomisi
 • Şantiye Yönetimi
 • İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
 • Yapım Projelerinde Sürdürülebilirlik
 • Tesis Yönetimi
 • İletişim Yönetimi
 • Paydaş Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Yalın Yönetim
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

 

Proje ve Yapım Yönetimi lisansüstü programlarında tamamlanmış yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları. Detaylar

 

Mezun olduktan sonra

Lisansüstü eğitimini tamamlamış mezunlar; proje ve yapım yönetimi bilgi alanlarının gerektirdiği niteliklere sahip proje ve yapım yöneticileri olarak; işveren, danışmanlık, planlama ve tasarım, yapım organizasyonlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerde çeşitli kariyer fırsatları bulmaktadır.

Proje ve yapım yönetimi bilgi alanlarında donanımlı birer yönetici olarak yetişen mezunlar; iletişim, sunum ve problem çözme yetenekleri ile birlikte, birçok bilgi ve beceriye sahip olabilmektedir:

 • Bir araştırmayı planlayıp yürütme, sonuçlandırma ve tekrarlama becerisiyle mesleki alanda çağdaş gelişmelere dair derinlemesine bilgiye sahip olma ve mevcut bilgilerin uygulamada kullanabilme
 • Bir araştırma konusunda mevcut bilgilere ulaşma, araştırma yönünde yoğunlaşma ve bilgileri sınıflandırıp kullanarak sonuçları bilimsel rapor haline getirebilme, sunmak ve savunabilme
 • Grup ve bireysel araştırma ve çalışma etiğini, disiplinini ve kültürünü edinmiş olarak etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • Mimarlık-Mühendislik-İnşaat sektöründeki güncel sorunlara ve gelişmelere yanıt olacak çağdaş yönetim araçları ve bilişim teknolojilerini kullanarak raporlama ve dokümantasyon yapabilme
 • Disiplinlerarası çalışma, problem çözme, karar verme, liderlik, ve sorumluluk alma becerilerine sahip olma
 • İnşaat hukuku ve mevzuatını anlama
 • Yönetim ve organizasyon ilkelerini benimseme
 • Terminolojiye hakim bir profesyonel olarak proje ve yapım planlaması ve programı yapabilme
 • Maliyetleri tahmin edebilme, planlayabilmek ve kontrol edebilme
 • Süreyi tahmin edebilme, planlayabilme ve kontrol edebilme
 • Yapımda kalite kavramına hakim, kalite yönetimini planlayabilme ve kontrol edebilme
 • Farklı proje teslim yöntemlerine hakim olma ve proje katılımcıları arasındaki ilişkileri yönetebilme
 • Yapım projeleri için ihale dosyası hazırlayabilme, teklif süreçlerini yürütebilme, yapım sözleşme ve şartnamelerini yönetebilme
 • Uluslararası proje ve yapım sözleşmelerine ve iş yaptırma modellerine dair bilgi sahibi olma
 • Ekipman, malzeme, işgücü gibi kaynakların yönetimini sağlayabilme
 • Yapımda iş güvenliği risklerinin farkında olarak daha güvenli iş ortamları oluşturabilme

 

Uluslararası

Erasmus+ Programı

Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı ile İkili Anlaşması Bulunan Üniversiteler:

 • University of Reading, İngiltere
 • City University of Applied Sciences Bremen

Erasmus+ hakkında her türlü bilgi icin http://erasmus.itu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.